Back to All Events

AntwerpYoga Teacher Training 2019-2020


 • AntwerpYoga 107 Frankrijklei Antwerpen, Vlaanderen, 2000 Belgium (map)

Breng jouw yogapractice naar een hoger niveau met de AntwerpYoga Teacher Training (300hrs) AYTT 14 weekends van 21/09/2019 tot 01/06/2020
200 Hrs erkende Yoga Alliance Teacher Training

(English text below)

‘Teach what is inside you, not as it applies to you, but as it applies to the other’ -T Krishnamacharya

Start: nieuwe AYTT: zaterdag 21 september 2019
Infoavond: donderdag 9 mei 2019 - 18:30, AntwerpYoga
Info en inschrijven: via tt@antwerpyoga.be

AntwerpYoga organiseert voor de zevende keer een unieke lerarenopleiding.
De basis van deze training is een vinyasa yoga opleiding onder leiding van Elsie Matthijssens, oprichtster van AntwerpYoga. Elsie geeft meer dan 30 jaar les in groepsverband, op retreats, workshops, events, wereldwijde conventies, enz... Nadat zij o.a. de Nike Academy leidde, richtte zij in 2004 AntwerpYoga op, een yogaschool in het hart van Antwerpen met ondertussen 30 teamleden en meer dan 70 lessen per week. Elsie heeft een uitgebreide kennis van en ervaring in o.a. Ayurveda, Ashtanga, Vinyasa, Yin, Anusara, PranaFlow-yoga, pranayama, meditatie en mindfulness en blijft zichzelf daarin nog steeds verder verdiepen. Voor deze AYTT omringt zij zich met AntwerpYogaleraars en externe specialisten.

De AYTT is sterk beïnvloed door de leer van Krishnamacharya. Hij is de grondlegger van het vinyasa systeem en van de meeste yogastijlen zoals we die de dag van vandaag in de westerse wereld kennen. Volgens zijn leer verdiepen we ons in de yogageschriften. We mediteren en chanten om een inzicht te krijgen in wat de rishi’s wisten en zagen. We duiken in de wereld van chakra’s, Ayurveda en energetische anatomie. Met deze eeuwenoude kennis in ons achterhoofd, verdiepen we ons in westerse functionele yoga-anatomie en moderne didactische manieren om vinyasa lessen te geven die zowel veilig, fun als inspirerend zijn. Op deze manier combineert AntwerpYoga, precies zoals Krishnamacharya, de traditionele oosterse kennis en filosofie met de westerse filosofie en gezonde levensstijl, anatomie en pedagogie. De AYTT is als één van de meest vooraanstaande yoga-opleidingen in België reeds jaren een gevestigde waarde, en erkend door de Yoga Alliance.

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die:
zijn/haar yoga practice wil verdiepen
meer wil leren over de achtergrond van yoga
anderen wil inspireren
zijn/haar passie wil delen met anderen
wil lesgeven, of reeds lesgeeft en zijn/haar lesgeven naar een hoger niveau wil brengen

Het programma
asana (begrijpen, uitvoeren, voordelen, modificaties, opbouw naar, veelvoorkomende fouten, hands-on adjustments …) vinyasa, pranayama, meditatie, yin/yang, mindfulness, ayurveda, tantra en bhakti
lesmethodologie en intelligente lesopbouw
energetische anatomie (chakras, nadis, kosha’s en bandhas)
toegepaste anatomie (kinesiologie en physiologie)

Daarnaast leer je ook lesgeven met een thema, verschillende zonnegroeten, analytisch naar lichamen te kijken, voor een groep les te geven, uit je comfortzone te treden, je stem te gebruiken, zelfvertrouwen op te bouwen, …

Er worden 300+ contacturen voorzien en jijzelf bepaalt door voorbereidingen, huiswerk, extra workshops, het lezen van boeken hoeveel studie-uren jij daar aan toevoegt.

Team

 • Elsie Matthijssens: asana, lesmethodiek, filosofie, ayurveda, …
 • Gabriel Azoulay: toegepaste anatomie, asana, lesmethodiek, …
 • Robert Fulton: filosofie, yoga geschiedenis, sanskriet
 • en gast leraars

Data, duur en structuur
start AYTT: zaterdag 21 september 2019
eindigt op maandag 1 juni 2020
duur van de AYTT: 9 maanden, verdeeld over 14 weekends
telkens op zaterdag en zondag van 09:00 tot 19:00

Data 2019

 • 21-22 september
 • 5-6 oktober
 • 19-20 oktober
 • 9-10 november
 • 23-24 november
 • 7-8 december

Data 2020

 • 11-12 januari
 • 25-26 januari
 • 8-9 februari
 • 15-16 februari
 • 7-8 maart
 • 21-22 maart
 • 25-26 april
 • 9-10 mei
 • Examen 30 mei, 31 mei of 1 juni 2020

De opleiding loopt 14 weekends, verspreid over 9 maanden, goed voor 224 cursusuren.
Tijdens de opleiding (36 weken) volg je minstens 3 lessen per week van minstens 1 uur, goed voor 108 lesuren.
Je assisteert minimum 10 lessen (van minstens 1u).
Je observeert minimum 10 lessen ( van minstens 1u).
Samen 352 contacturen.
Het volgen van de lessen, het assisteren en het observeren gebeuren bij AY. (tenzij op aanvraag en na toestemming bij een andere yogaschool)

Diploma vs Certificaat
Je betaalt voor je opleiding, je werkt voor je diploma. Een deelnamecertificaat krijg je bij: 90% aanwezigheid (weekends plus lessen volgen).
Een diploma krijg je bij: 90% aanwezigheid (weekends plus lessen volgen), voldoende op schriftelijke en praktijktesten (60%) en het afgeven van boekbesprekingen. Enkel bij het AYTT Diploma krijg je eveneens een 200 Hrs Yoga Alliance Diploma.

Prijs

Early Bird: 2.700€ BTW inbegrepen. Te betalen voor 15/5/2019.
Normal: 2.950€ BTW inbegrepen. 500€ voorschot bij reservatie en saldo voor 15/8/2019.
Partial: 3.100€ BTW inbegrepen. 500€ voorschot bij reservatie, 1.500€ voor 15/8/2019, saldo voor 1/1/2020.

Registratie:
tt@antwerpyoga.be

Locatie:
AntwerpYoga, Frankrijklei 107, 2000 Antwerpen


Lift your yoga practice to the next level with the AntwerpYoga Teacher Training (300hrs) AYTT
spread over 14 weekends from 21/09/2019 until 01/06/2020

200 Hrs Certified Yoga Alliance Teacher Training

‘Teach what is inside you, not as it applies to you, but as it applies to the other’
-T Krishnamacharya

Start new AYTT: Saturday 21st september, 2019
Info night Thursday 9th of May, 6.30PM
Information and registration via tt@antwerpyoga.be

For the seventh time, AntwerpYoga is organising a unique teacher training.
At the base, it is a vinyasa yoga teacher training led by Elsie Matthijssens, founder of AntwerpYoga. Elsie has taught led group classes at retreats, workshops, events and worldwide conventions for over 30 years. After having led the Nike Academy, she founded AntwerpYoga in 2004, a yoga school in the centre of Antwerp counting 30 team members and over 70 classes a week. Elsie has a wide knowledge of and experience in (amongst others) Ayurveda, Ashtanga, Vinyasa, Yin, Anusara, PranaFlow yoga, Jivamukti, pranayama, meditation and mindfulness, and continues to broaden her insights. For this AYTT, Elsie has surrounded herself with AntwerpYoga teachers and external specialists.

The AYTT is strongly influenced by Krishnamacharya’s teachings. He is the founder of the vinyasa system and of most of the yoga styles as we know them in the western world today. Following his teachings, we will undertake a study of the ancient yogic writings. We will meditate and chant to gain an insight into what the rishi’s knew and found. We will delve into the world of chakra’s, Ayurveda and energetic anatomy. Keeping this ancient knowledge in mind, we will then explore western functional yoga anatomy and modern didactic ways of teaching safe vinyasa classes that are both fun and inspiring. This way, AntwerpYoga combines traditional eastern knowledge and philosophy with western philosophy, healthy lifestyle, anatomy and pedagogy.
The AYTT has been and continues to be one of the most renowned and well-established teacher trainings in Belgium, and is certified by the Yoga Alliance.

This training is suitable for everyone who
wants to deepen their own yoga practice
learn more about the background of yoga
inspire others
share their passion with others
teach, or is already teaching and, who wants to lift their teaching to a higher level

The program
Asana: understanding, execution, benefits, modifications, building up to, common mistakes, hands-on adjustments
Vinyasa
Pranayama, meditation, yin/yang, mindfulness
Ayurveda, tantra & bhakti
teaching methodology and intelligently designed classes
energetic anatomy (chakras, nadis, koshas, bhandas)
applied functional anatomy (biomechanics & anatomy)

Next to this, you will learn several variations on sun salutations, and you will learn to teach with a theme, look at bodies in an informed and analytical way, teach in front of a group, step out of your comfortzone, use your voice, build confidence, ...

The training consists of 300+ hours of contact, additional to your own preparations, home work, extra workshops, reading books and study time.

Team

 • Elsie Matthijssens: asana, didactics, philosophy, ayurveda, ...
 • Gabriel Azoulay: applied functional anatomy, asana, didactics, ...
 • Robert Fulton: philosophy, yoga history, sanskrit
 • and guest teachers

Dates, duration and structure
start AYTT: Saturday 21st September, 2019
ends Monday 1st June, 2020
duration AYTT: 9 months, over 14 weekends
classes on Saturdays and Sundays from 09 AM till 07 PM

Dates 2019

 • 21-22 September
 • 05-06 October
 • 19-20 October
 • 09-10 November
 • 23-24 November
 • 07-08 December

Dates 2020

 • 11-12 January
 • 25-26 January
 • 08-09 February
 • 15-16 February
 • 07-08 March
 • 21-22 March
 • 25-26 April
 • 09-10 May
 • 30 May, 31 May or 1 June, 2020: written exam

The training counts 14 weekends which are taught in 9 months, equalling 224 hours of class. During the training (36 weeks) you will be required to take a minimum of 3 yoga classes a week (min 1h), equalling 108 hours.
You will assist a minimum of 10 classes (min 1h).
You will observe a minimum of 10 classes (min 1h).
Together this makes 352 hours of contact.
Taking classes, assisting and observing will take place at AY (unless you apply elsewhere and this has been approved by AY and the other institute).

Diploma vs Certificate
You are paying for a training, but you will have to work for a diploma.
A certificate of attendance is awarded when: you were present for 90% of the time (weekends + taking classes).
A diploma is awarded when: you were present for 90% of the time (weekends + taking classes), submitted all of your course work and you passed all of your written and practical exams (60%).
With the AYTT Diploma you will receive a 200 Hrs Yoga Alliance Teacher Training Diploma.

Price

Early Bird: 2.700€ VAT included. Payment before 15/5/2019.
Normal: 2.950€ VAT included. 500€ at reservation and balance payment before 15/8/2019. Partial: 3.100€ VAT included. 500€ at reservation, 1.500€ before 15/8/2019, balance payment before 1/1/2020.

Registration
tt@antwerpyoga.be

Location
AntwerpYoga, Frankrijklei 107, 2000 Antwerpen